Generalforsamlingen & bestyrelse

[slideshow_deploy id=’307′]

Generalforsamlingen

Foreningen (bestyrelsen) har meget fokus på kontakten og informationen til medlemmerne. Derfor lægges der en del arbejde i, at den årlige, ordinære generalforsamlingen i første kvartal bliver så informativ og effektiv som mulig. Det er her, man får de nødvendige oplysninger og får svar på de spørgsmål, man sidder inde med.

Generalforsamlingen er, som det er dansk tradition, foreningens højeste myndighed. Det er her, beslutningerne træffes, og bestyrelsen administrerer blot beslutningerne så loyalt som muligt mellem generalforsamlingerne – og inden for de rammer, vedtægterne giver.

Datoen for årets generalforsamling annonceres af samme årsag meget tidligt, for at alle beboerne kan indstille sig på det. Rækkefølgen og fristerne for de forskellige informationer forud for generalforsamlingen er i øvrigt fyldigt beskrevet i vedtægternes §23-26.

Generalforsamlingen har de seneste år været afholdt på Thurø Skole, og vi har heldigvis tradition for god deltagelse. Her aflægger bestyrelsen sin årlige beretning, og der åbnes for debat om alle relevante problemstillinger i foreningen. Om fornødent, forekommer der afstemninger, og hver andel har tildelt én stemme. Der udleveres ved indgangen stemmekort, så dirigenten let kan sikre sig, at denne bestemmelse bliver overholdt.

Regnskab for det foregående år og forslag til budget gældende for det igangværende år uddeles nogle dage forud for generalforsamlingen sammen med den endelige dagsorden og øvrige bilag. Herved sikres, at alle medlemmer på forhånd har mulighed for at sætte sig ind i indholdet, inden man mødes til generalforsamlingen. Senest én måned efter generalforsamlingen sendes pr mail et fyldigt skriftligt referat, så alle har mulighed for at fastholde de beslutninger, der træffes – og evt. fraværende andelshavere bliver orienteret om generalforsamlingens forløb.

Alle andelshavere har mulighed for på forhånd at indgive punkter til behandling. Disse vil så fremgå af den endelige dagsorden. Der kan ikke på selve generalforsamlingen fremsættes forslag. På denne måde sikres det, at alle på forhånd kan være orienteret om, hvad der er til behandling. 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer (hver valgt for to år) og to suppleanter (valgt for et år). Formanden vælges på selve generalforsamlingen hvert andet år, men bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv med næstformand, sekretær, kasserer og to medlemmer, der tager sig af ad hoc opgaver. Der er således på hvert års generalforsamling to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter på valg. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen bestræber sig på til stadighed at være omkostningsbevidst. Derfor afholdes bestyrelsesmøderne privat på skift hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Foreningen er i øvrigt selvadministrerende, således at bestyrelsen selv tager sig af alle de løbende forretninger, opkrævning af boligafgifter, låneoptagning, organisering af vedligehold af de grønne områder og den udvendige vedligeholdelse af boligerne samt salg af andele mv. Dette for at holde boligafgiften så lav som mulig til gavn for beboerne.

Andre andelsboligforeninger har ansat en administrator til at varetage de løbende forretninger – oftest har de ansat et advokatfirma. Så længe, vi kan fastholde ”vores princip”, kan vi holde udgifterne nede. Der er ingen tvivl om, at foreningen ville blive pålagt en årlig udgift på flere hundrede tusinde kroner, hvis vi skulle have ansat en administrator. Det er derfor vitalt for foreningen til stadighed at kunne vælge en arbejdsdygtig bestyrelse.

theme by teslathemes

Denne side bruger cookies, ved at fortsætte på siden accepterer du vores cookie politik.