Vedtægter for A/B Rødbyhøjen         

[slideshow_deploy id=’303′]

Version 4. april 2024

§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1
Foreningens navn er Andelsboligforeningen Rødbyhøjen.
Stk. 2
Foreningens hjemsted er i Svendborg Kommune.
§ 2 Formål
Stk. 1
Foreningens formål er at erhverve, opføre, eje og administrere ejendommene, matrikel nr. 42-d, Thurø, 5700 Svendborg.

Stk. 2
Der er i årene 2005 og 2006 opført 58 andelsboliger.

§ 3 Medlemmer

Stk. 1
Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der er fyldt 18 år og er myndig. Der beboer eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i foreningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelle tillæg j. § 4

Stk. 2
Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand.

Stk. 3
Ved at flytte ind forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig selv og sin husstand.

Stk. 4
Hver andelshaver må kun benytte én bolig i foreningen og er forpligtet til at bebo boligen, medmindre andelshaveren er midlertidig fraværende pga. sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militær tjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende. Omkring eventuel fremleje i forbindelse med fravær se § 11.

Stk. 5
Bestyrelsen skal godkende midlertidigt fravær, der varer længere end 3 måneder, såfremt fraværsårsagen ikke direkte er angivet i stk. 4.

§ 4 Indskud

Stk. 1
For beboere, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer, udgør indskuddet et beløb, der fremgår af den af medlemmet underskrevne tegningserklæring.

Stk. 2
Indskuddet skal betales kontant.

§ 5 Hæftelse

Stk. 1
Andelshaverne hæfter kun for foreningens forpligtelser med deres andelsindskud, jf. dog stk. 2.

Stk. 2
Såfremt der i øvrigt skal optages lån, for hvilket andelshaverne skal hæfte solidarisk, kræver dette tilslutning fra samtlige andelshavere.

Stk. 3
En fratrædende andelshaver eller andelshaverens bo hæfter for forpligtelsen efter stk. 1 og stk. 2, indtil ny godkendt andelshaver har overtaget andelen og dermed er indtrådt i forpligtelsen.

§ 6 Andel

Stk. 1
Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud.

Stk. 2
Andelshavernes ret til at pantsætte sin andel er begrænset til 80 % af andelens værdi på lånetidspunktet.

Stk. 3
Udlæg, belåning og pantsætning m.v. kan foretages i overensstemmelse med reglerne herfor i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.

Herudover kan overdragelse eller anden overførsel af andelen kun ske i overensstemmelse med reglerne i §§ 13 – 19.

Stk. 4
For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på andelshaverens navn.

Såfremt andelsbeviset er bortkommet, kan bestyrelsen udstede et nyt, der dog skal angive, at beviset træder i stedet for et bortkommet andelsbevis.

Bestyrelsen kan afkræve andelshaveren et rimeligt gebyr for udstedelse af nyt andelsbevis.

§ 7 Boligaftale

Stk. 1
Foreningen kan efter generalforsamlingens bestemmelse med hver andelshaver oprette en boligaftale, der indeholder bestemmelse om boligens brug mv.

Indtil generalforsamlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sædvanlig lejekontrakt med de ændringer, der følger af disse vedtægter og generalforsamlingsbeslutninger.

Stk. 2
En bolig må udelukkende benyttes til beboelse og ikke til erhverv, der på nogen måde indbefatter detailsalg eller lignende.

§ 8 Boligafgift samt faste udgifter

Stk. 1
Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle andelshavere af generalforsamlingen.

Stk. 2
Der er kabel-tv i andelsboligforeningen.

Stk. 3
Andelsboligforeningen sørger for tilslutningen til el- og vandværker. Der opsættes individuelle målere til aflæsning af forbruget i hver andelsbolig. Der gøres i den forbindelse udtrykkeligt opmærksom på, at den enkelte andelshaver hæfter direkte og personligt over for værkerne for eget forbrug. Således også for de tilsvarende afgifter.

Stk. 4
Andelshaveren vælger selv, hvorvidt der skal installeres telefon og tager i givet fald selv forbindelse til Tele Danmark. Andelshaveren hæfter selv direkte og personligt over for Tele Danmark.

§ 9 Vedligeholdelse

Stk. 1
En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i boligen, bortset fra fælles forsynings- og afløbsledninger og bortset fra udskiftning vinduer og udvendige døre.

En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, såsom f.eks. udskiftning af gulve og køkkenborde samt indlagte hårde hvidevarer.

En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde.

Stk. 2
En andelshaver er endvidere forpligtet til at vedligeholde det til boligen knyttede haveareal.

Generalforsamlingen kan fastsætte nærmere regler for vedligeholdelsen af havearealet, herunder vedligeholdelsen og maksimal højde for fælles eller egne hegn.

Stk. 3
En andelshaver har desuden pligt til at foretage andre indvendige eller udvendige vedligeholdelsesarbejder, som efter generalforsamlingens vedtagelse (eks. husorden) er pålagt andelshaverne.

Stk. 4
Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse, herunder af bygninger, skure og evt. carporte.

Vedligeholdelsen skal udføres i overensstemmelse med vedligeholdelsesplanen.

Stk. 5
Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist.

Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan vedligeholdelsen foretages for andelshaverens regning og andelshaveren kan ekskluderes af foreningen og brugsretten kan i den forbindelse bringes til ophør med 3 måneders varsel, jf. § 21.

§ 10 Forandringer

Stk. 1
En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer inde i boligen, medmindre forandringen er anmeldt skriftligt for bestyrelsen senest 3 uger inden den bringes til udførelse.

Bestyrelsen kan gøre indsigelse efter stk. 3, hvilket skal ske inden 3 uger efter anmeldelsen, og iværksættelse af forandringen skal da udskydes, indtil der er opnået enighed med bestyrelsen, eller det er fastslået at indsigelsen var uberettiget.

En andelshaver er dog altid berettiget til at male vægge i en anden farve end ved indflytning, såfremt den oprindelige farve inden fraflytning genoprettes.

Såfremt en andelshaver måtte ønske en carport, er han berettiget til at lade en bygge under forudsætning af, at den bygges i overensstemmelse med de af Jørgen Jensen Skårup A/S udarbejdede tegninger og med den af landinspektøren angivne placering.

Den enkelte andelshaver afholder selv udgifterne til eventuel carport.

Stk. 2
En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer af boligens ydre eller af redskabsskure og eventuelle carporte, eller til at opsætte eller ændre hegn, medmindre bestyrelsen inden arbejdets iværksættelse har godkendt forandring.

Bestyrelsen kan nægte at godkende en anmodning om forandring af andelsboligen, såfremt bestyrelsen skønner, at forandringen vil være uhensigtsmæssig eller skønnes at ville stride mod andre andelshaveres interesser. Bestyrelsen skal i forbindelse hermed bestræbe, at byggeriet til stadighed fremstår som et sammenhængende byggeri.

Stk. 3
Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter.

Stk. 4
Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed og lovlighed.

I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen desuden forevises for bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes.

Stk. 5

Ved forandringer der kræver udførelse af autoriserede håndværkere skal andelshaveren dokumentere at den/de udførende håndværkere er autoriserede og har tegnet en passende ansvarsforsikring. Dokumentationen skal forevises bestyrelsen inden arbejdet iværksættes.

§ 11 Fremleje

Stk. 1
En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand, medmindre han eller hun er berettiget dertil efter stk. 2 og stk. 3. En andelshaver er uanset stk. 2 og stk. 3 altid berettiget til at fremleje eller -låne sin bolig til nærtstående familiemedlemmer.

Stk. 2
En andelshaver er berettiget til at fremleje eller -låne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når andelshaveren er midlertidigt fraværende pga. sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militær tjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en begrænset periode på normal højst 2 år. Fremleje kan således ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde, såsom svigtende salg.

Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelser for fremlejemålet.

Stk. 3
Fremleje eller -lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på betingelser fastsat af denne.

§ 12 Husorden

Stk. 1
Generalforsamlingen skal evt. med udkast fra bestyrelsen udarbejde husorden for foreningen. Generalforsamlingen har i 2007 vedtaget en ”husorden”, og den til enhver tid gældende vedlægges vedtægterne som bilag.

§ 13 Overdragelse

Stk. 1
Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er han berettiget til at overdrage sin andel efter reglerne i § 13, stk. 2 til en anden, der bebor eller samtidig med overdragelsen flytter ind i boligen. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver, men nægtes godkendelse, skal en skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles.

Stk. 2
Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstående rækkefølge:
A) Den, der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragelsen sker i forbindelse med bytning af bolig, eller til en person, der er beslægtet med andelshaveren i lige op- og nedstigende linje.
Overdragelse kan ligeledes finde sted til en person, der har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst et år før overdragelsen.
B) Andre andelshavere, der er indtegnet på en intern venteliste hos bestyrelsen, således at den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Fortrinsretten i henhold til første punktum er dog betinget af, at den fortrinsberettigede andelshavers bolig frigøres, således at den tilbydes først til de indtegnede på interesselisten i overensstemmelse med reglerne i denne paragrafs stk. 2 litra B og C, og derefter til den person, der indstilles af den andelshaver, der flytter ud af andelsboligforeningen jf., denne paragrafs stk. 2 litra D.
C) Andre personer, der er indtegnet på en interesseliste hos bestyrelsen. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for administration af interesselisten.
D) Andre, der indstilles af andelshavere i boligforeningen, herunder den fraflyttende andelshaver. Andelen tilbydes i den rækkefølge, hvortil der sker indstilling.

§ 14 Pris

Stk. 1
Prisen for andel og bolig skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende evt. aftaler efter § 14, stk. 2.
Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb opgjort efter nedenstående retningslinjer.

A. Værdien af andelen i foreningens formue opgøres til den pris med eventuel prisudvikling, som senest er godkendt af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling.
Andelenes pris og eventuelle prisudvikling fastsættes under iagttagelse af reglerne i Andelsboligforeningsloven og i øvrigt under hensyn til værdien af foreningens ejendom og andre aktiver, samt størrelsen af foreningens gæld.
Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris.
En andelshaver er uanset den af generalforsamlingen fastsatte pris berettiget til at beregne sig samme pris for andelen i foreningens formue, som han selv lovligt har betalt, jf. Andelsboligforeningslovens regler herom.
B. Værdien af forbedringer jf. § 10, ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel forringelse pga. alder og slitage.
Såfremt andelshaveren under byggeriet opførelse og inden overtagelsesdagen efter aftale har betalt særskilt forhøjet vederlag for installationer, såsom køkken, skabe og fliser, opgøres og afskrives til særskilt betalte vederlag som ovenfor anført.
C. Værdien af forbedringer og beplantning mv. af det til boligen hørende haveareal fastsættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse.
D. Værdien af inventar, der er særskilt tilpasset eller installeret i boligen, fastsættes under hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage.
E. Såfremt boligens vedligeholdelsesstand er usædvanlig god eller mangelfuld, beregnes pristillæg respektivt prisnedslag under hensyn hertil.

Stk. 2
Værdiansættelser og fradrag efter stk. 1, 2. pkt., litra B – E fastsættes efter en konkret vurdering med udgangspunkt i det forbedringskatalog og de værdiforringelseskurver, der er fastlagt af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation som vejledende. Anskaffelsesprisen for eget arbejde ansættes til den svendeløn, ekskl. avance og offentlige afgifter, som et tilsvarende stykke arbejde ville have kostet. Såfremt boligen er udstyret med hårde hvidevarer eller husholdningsmaskiner, der tilhører andelsboligforeningen, men skal vedligeholdes og fornyes af andelshaveren, beregnes tillæg respektive nedslag efter litra E under hensyntagen til maskinernes alder og forventede normal levetid.

Stk. 3
Såfremt der samtidig med overdragelse af andel og bolig overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal vederlaget sættes til værdien i fri handel. Erhverver skal indtil overtagelsesdagen frit kunne afvise eller fortryde løsørekøbet eller retshandlen. Bestyrelsen skal godkende vederlaget og de øvrige aftalte vilkår.

Stk. 4
Fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar og løsøre sker på grundlag af en opgørelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver.

Stk. 5
Der henvises i øvrigt til skriftet ”Fremgangsmåde ved salg” på foreningens hjemmeside.

Stk. 6
Såfremt der opstår uenighed mellem overdrageren, erhververen eller bestyrelsen om fastsættelse af pris for forbedringer, inventar, og løsøre eller eventuelt pristillæg eller prisnedslag for vedligeholdelsesstand, fastsættes prisen af en voldgiftsmand, der skal være særlig sagkyndig med hensyn til de spørgsmål voldgiften angår, og som udpeges af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation. Voldgiftsmanden skal indkalde parterne til besigtigelse og udarbejdelse af vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Voldgiftsmandens vurdering er endelig og bindende for alle parterne. Voldgiftsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved voldgiften skal fordeles mellem parterne eller eventuelt pålægges én part fuldt ud, idet der herved skal tages hensyn til, hvem af parterne der har fået medhold ved voldgiften.

§ 15 Fremgangsmåde

Stk. 1
Mellem overdrager og erhverver oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse. Inden aftalens indgåelse skal erhverver have udleveret et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, husorden, seneste årsregnskab og budget, samt en opstilling af overdragelsessummens beregning med specifikation af prisen for andelen, forbedringer, inventar og løsøre, samt eventuelt pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand. Erhverver skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøres bekendt med Andelsboligforeningslovens bestemmelse om prisfastsættelse og om straf.

Stk. 2
Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver opkræve et gebyr.

Stk. 3
Overdragelsessummen skal senest to uger før overtagelsesdagen indbetales kontant til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender udbetaler resten til den fraflyttende andelshaver. Ved afregning er foreningen berettiget til at anvende provenuet til indfrielse af et eventuelt garanteret lån, således at garantien kan frigives.

Stk. 4
Bestyrelsen er ved afregning over for den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af varmeudgifter og lignende. Såfremt afregning sker inden fraflytning, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et skønsmæssigt beløb til dækning af erhververens eventuelle krav i anledning af mangler konstateret ved overtagelsen. Dette beløb ansættes af bestyrelsen på baggrund af gennemgang af lejligheden ved flyttesyn.

Stk. 5
Snarest muligt efter erhververens overtagelse af boligen skal denne med bestyrelsen gennemgå boligen for at konstatere eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre der er overtaget i forbindelse med boligen. Såfremt erhververen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis forlangendet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til overdrageren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer.

Stk. 6
Overdragelsessummen med eventuelle fradrag, som nævnt i stk. 3-5, skal afregnes senest 3 uger efter overtagelsesdagen, forudsat at beløbet er modtaget fra erhververen.

§ 16 Garanti for lån

§ 16 er udgået jfr. vedtagelse på generalforsamlingen den 24. marts 2007.

§ 17 Ubenyttede boliger

Stk. 1
Har en andelshaver ikke, inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig, indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelse aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og de vilkår overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 15.

§ 18 Dødsfald

Stk. 1
I tilfælde af en andelshavers død skal den pågældendes eventuelle ægtefælle være berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen.

Stk. 2
Hvis der ikke efterlades ægtefælle, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, kan andel og bolig overtages af nedennævnte, idet der gives fortrinsret i den nævnte rækkefølge:

A) Samlever, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med den afdøde mindst 3 måneder.
B) Andre personer, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med den afdøde i mindst 3 måneder.
C) Afdødes børn, børnebørn, forældre eller bedsteforældre.
D) Personer som af den afdøde overfor bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel og bolig ved vedkommendes død.
E) Erhververen skal også i disse tilfælde godkendes af bestyrelsen.

Stk. 3
Ved dødsboets overdragelse af andelsboligen til de efter forudgående stykker berettigede personer finder §§ 14 og 15 tilsvarende anvendelse. Ved arveudlæg til en af de efter forudgående stykker berettigede personer finder §§ 14 og 15 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra § 15, stk. 3-6 om indbetaling og afregning, idet erhververen i disse tilfælde indtræder i afdødes forpligtelser overfor foreningen og eventuelt långivende pengeinstitut.

Stk. 4
Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder næst efter 3-måneders dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, som overtagelsen skal ske på, hvorefter det indkomne beløb afregnes til boet efter reglerne i § 15.

§ 19 Samlivsophævelse

Stk. 1
Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller eller samboende, er den af parterne, der efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse bevarer retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen.

Stk. 2
Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samlivsforhold i øvrigt, såfremt den person, der i henhold hertil skal overtage andel og bolig, har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før samlivsophævelsen.

Stk. 3
Ved en ægtefælles fortsættelse af medlemskab og beboelse af boligen skal begge ægtefæller være forpligtet til at lade fortsættende ægtefælle overtage andel gennem skifte eller overdragelse. Ved overdragelse i henhold hertil eller ved overdragelse i henhold til § 19, stk. 2 finder §§ 14 – 16 tilsvarende anvendelse. Ved fortsættende ægtefælles overtagelse gennem ægtefælleskifte finder §§ 14 og 15 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra § 15, stk. 3-6 om indbetaling af afregning, idet fortsættende ægtefælle i disse tilfælde indtræder i tidligere andelshavers forpligtelser over for foreningen og eventuelt långivende pengeinstitut.

§ 20 Opsigelse

Stk. 1
En andelshaver kan ikke opsige sit medlemskab af foreningen og brugsret til boligen, men kan alene udtræde efter reglerne i §§ 13 – 19 om overførsel af andelen.

§ 21 Eksklusion

Stk. 1
I følgende tilfælde kan en andelshaver ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør af bestyrelsen med 1 måneds varsel:

A. Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende indskud, boligafgift eller andre skyldige beløb af enhver art.
B. Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt og trods påkrav ikke foretager den nødvendige vedligeholdelse inden udløbet af en fastsat frist, jf. § 9.
C. Såfremt en andelshaver optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre andelshavere.
D. Såfremt en andelshaver i forbindelse med overdragelse af andelen betinger sig en større pris end godkendt af bestyrelsen.
E. Såfremt en andelshaver gør sig skyldig i forhold, svarende til dem, der efter Lejelovens bestemmelser berettiger udlejeren til at ophæve lejemålet.
F. Såfremt en andelshaver efter 3 advarsler fortsætter med at overtræde bestemmelserne i husordenen, og minimum 2/3 af bestyrelsens medlemmer træffer beslutning om eksklusion.

Stk. 2
Efter eksklusion bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og der forholdes som bestemt i § 17.

§ 22 Ledige boliger

Stk. 1
I tilfælde, hvor der skal ske overdragelse af en bolig, der tidligere har været udlejet, eller hvor den tidligere andelshaver har mistet sin indstillingsret efter § 17, § 18 eller § 21, eller har overgivet sin indstillingsret til bestyrelsen, skal bestyrelsen ved udpegning af en ny andelshaver gå frem efter reglerne i § 13, stk. 2 B og C. Såfremt ingen kandidater indstilles, afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage boligen.

§ 23 Generalforsamling

Stk. 1
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og sekretær.
2. Vedtagelse af forretningsorden
3. Bestyrelsens beretning.
4. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet.
5. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af formand.
8. Valg af bestyrelse jfr. § 28 stk. 3.
9. Valg af 2 suppleanter for 1 år, jfr. § 28 stk. 4.
10. Valg af revisor for 1 år, jfr. § 33, stk. 1.
11. Eventuelt.

Stk. 3
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller flertal af bestyrelsens medlemmer eller ¼ af andelshaverne eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden.

§ 24 Indkaldelse mv.

Stk. 1
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Datoen for afholdelse af ordinær generalforsamling og om muligt ekstraordinær generalforsamling skal bekendtgøres ved information eller opslag senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 2
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3
Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.

Stk. 4
Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem. De(n) adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver. Administrator og revisor, samt personer der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

Stk. 5
Hver andel giver én stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem, en lejer af andelsboligen eller til en anden andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive én stemme i henhold til fuldmagt og altså ikke indsamle stemmer fra andre andelshavere.

§ 25 Flertal

Stk. 1
Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om beslutninger som nævnt i stk. 2 – 4. Dog skal altid mindst 1/5 af samtlige mulige stemmer være repræsenteret (mindst 12 husstande). Nærmere bestemmelser vedrørende afstemningsformen vil fremgå af forretningsordenen.
Stk. 2
Forslag om vedtægtsændringer, om nyt indskud, om regulering af det indbyrdes forhold mellem boligafgiften, eller om iværksættelse af forbedringsarbejder eller istandsættelsesarbejder, hvis finansiering kræver forhøjelse af boligafgiften med mere end 25 %, eller om henlæggelse til sådanne arbejder med et beløb, der overstiger 25 % af den hidtidige boligafgift, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret, og med et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret.

Stk. 3
Ændring af vedtægternes § 5 kræver dog samtykke fra de kreditorer overfor hvem andelshaverne personligt hæfter.

Stk. 4
Forslag om salg af fast ejendom eller om foreningens opløsning, kan kun vedtages med et flertal på mindst ¾ af samtlige mulige stemmer. Er ikke mindst ¾ af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på ¾ af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst ¾ af de repræsenterede stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret.

§ 26 Dirigent mv.

Stk. 1
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent samt sekretær.

Stk. 2
Sekretæren skriver protokollat for generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Protokollatet eller tilsvarende information om det på generalforsamlingen passerede skal tilstilles andelshaverne senest én måned efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 27 Bestyrelse

Stk. 1
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

§ 28 Bestyrelsesmedlemmer

Stk. 1
Bestyrelsen består af en formand og yderligere 4 bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse.

Stk. 2
Formanden vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen.

Stk. 3
De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen afgår ved hver ordinær generalforsamling.

Stk. 4
Generalforsamlingen vælger desuden for et år ad gangen 2 bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge.

Stk. 5
Som bestyrelsesmedlemmer eller bestyrelsessuppleanter kan vælges andelshavere, disses ægtefæller samt myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én person fra hver husstand og kun en person, der bebor andelsboligen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 6
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand, en sekretær og en kasserer.

Stk. 7
Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

Stk. 8
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg med deltagere uden for bestyrelsen. Udvalgene refererer til bestyrelsen.

§ 29 Møder

Stk. 1
Bestyrelsens mødeplan offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Stk. 2
Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.

Stk. 3
Sekretæren skriver protokollat for bestyrelsesmøder. Protokollatet underskrives af hele bestyrelsen. Protokollatet fremsendes på begæring til interesserede andelshavere senest 14 dage efter andelshaverens skriftlige anmodning herom.

Stk. 4
I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

§ 30 Tegningsret

Stk. 1
Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 31 Administration

Stk. 1
Generalforsamlingen kan vælge en advokat til som administrator at forestå ejendommens almindelige og juridiske forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om hans opgaver, beføjelser og honorar.

Stk. 2
Såfremt generalforsamlingen ikke har valgt nogen administrator, varetager bestyrelsen ejendommens administration, og reglerne i stk. 3 og 4 finder da anvendelse.

Stk. 3
Foreningens midler indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut, fra hvilken konto der kan foretages elektroniske ind- og udbetalinger af kasserer eller formand. Alle indbetalinger til foreningen være sig boligafgift, leje, indbetalinger i forbindelse med overdragelse af andele eller andet, skal ske direkte til en sådan konto, ligesom også modtagne postanvisninger skal indsættes direkte på en sådan konto.

Stk. 4
Bestyrelsen kan helt eller delvis overlade bogføring, opkrævning af boligafgift, varetagelse af lønningsregnskab og udbetaling af faste (periodiske) betalinger, til et pengeinstitut eller et statsautoriseret eller registreret revisionsfirma. I det omfang en sådan overladelse ikke er sket, skal bestyrelsen af sin midte vælge en regnskabsfører, der er ansvarlig for bogholderi, opkrævninger, lønningsregnskaber og periodiske udbetalinger.

Stk. 5
Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar overfor foreningen, andelshaverne og tredjemand, tegner foreningen sædvanlig ansvars- og besvigelsesforsikring. Forsikringssummens størrelse skal oplyses i en note til årsregnskabet.

§ 32 Regnskab

Stk. 1
Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af administrator og hele bestyrelsen. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2
I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab udarbejdes forslag fra bestyrelsen til den pris og eventuelle prisudvikling på andelene, som kan godkendes af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling, jf. § 14. Forslaget anføres som note til regnskabet.

Stk. 3
Hvert år medtages i resultatopgørelsen et beløb til henlæggelse i en fond som en særlig post. Fonden kan efter generalforsamlingens bestemmelse anvendes til vedligeholdelse, genopretning, forbedringer og eller fornyelser. Beløbets størrelse fastsættes hvert år af generalforsamlingen. Det i fonden opsparede beløb kan ikke medregnes ved beregning af andelsværdien.

§ 33 Revision

Stk. 1
Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol.

Stk. 2
Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med udsendelsen af den endelige dagsorden til den ordinære generalforsamling.

§ 34 Opløsning

Stk. 1
Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

Stk. 2
Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de til den tid værende andelshavere i forhold til deres andels størrelse.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 4. april 2024.

Dirigent:

_______________________________
Niels J. Skov

I bestyrelsen:

_______________________________
Kirsten Johnsen

_______________________________
Jørn Jensen

_______________________________
Conni Huusfeldt

_______________________________
Jan L. Akselsen

_______________________________
Pia Silo Jensen

theme by teslathemes

Denne side bruger cookies, ved at fortsætte på siden accepterer du vores cookie politik.