Fremgangsmåde ved salg

[slideshow_deploy id=’305′]

Fremgangsmåde ved salg/overdragelse af andel

 1. Andelshaver/arvinger meddeler skriftligt bestyrelsen ønsket om salg/overdragelse.

Ved arv skal foreligge en ”Skifteretserklæring” om adkomst til andelen.

 1. Ved overdragelse/salg af andel henvises til boligforeningens vedtægter § 13 – 19. Rækkefølgen ved overdragelse af andel:
  • A: nært familiemedlem
  • B: intern venteliste
  • C: ekstern venteliste
  • D: personer, der indstilles af andelshavere i boligforeningen, herunder den fraflyttende andelshaver
 1. Der udleveres beskrivelse af procedure m.v. til andelshaveren.
 2. Andelshaveren udarbejder opgørelse over tilkøb m.v. bilagt kvitteringer
 3. Bestyrelsen indhenter erklæring om evt. tinglyste rettigheder i Andelsboligbogen.
 4. Der foretages besigtigelse af boligen, så vidt muligt efter den er tømt for indbo.

Med henblik på en saglig og korrekt vurdering af boligerne har boligforeningen indledt samarbejde med en ekstern boligsagkyndig (Frederik Karmdal), der har stor erfaring inden for andelsboligområdet.

Den boligsagkyndige, FK, foretager besigtigelsen sammen med 1-2 medlemmer af bestyrelsen

Til evt. bevisførelse tages digital-foto af konstaterede skader.

 1. Den boligsagkyndige, FK, tager sammen med bestyrelsesmedlemmerne stilling til boligens vedligeholdelsesstand og fastsætter en salgspris iht. vedtægternes § 14 samt ABF’s retningslinjer.

For det indledende syn samt prisfastsættelse beregner den boligsagkyndige sig et honorar på kr 4.000, der betales af sælger.

 1. Ved overdragelse/salg af andel følges de gældende vedtægters § 13 stk. 2 som anført ovenfor under pkt. 2.
 2. Ved valg af køber efter den eksterne venteliste indkaldes efter behov en gruppe på 3-4 interesserede personer ad gangen til at bese boligen på et nærmere fastsat tidspunkt. Rækkefølgen ved valg af køber er som givet i ventelisten. Køberen skal efterfølgende godkendes af bestyrelsen.

Den valgte køber foretager en grundig gennemgang af boligen sammen med 1-2 bestyrelsesmedlemmer – se i øvrigt pkt. 16 i nærværende skrivelse.

 1. Boligforeningens formand og 1-2 bestyrelsesmedlemmer indgår sammen med køber og sælger den endelige aftale om overdragelse af andelen. Overdragelsesaftalen skrives på en særskilt formular, der er udarbejdet af bestyrelsen.
 1. Den indgåede aftale godkendes af den samlede bestyrelse.
 2. Køberen indbetaler overdragelsessummen til foreningen senest 2 uger før overtagelsesdatoen.
 3. Før købesummen kan afregnes til sælger, skal det originale andelsbevis returneres til andelsboligforeningen, ligesom evt. tinglyste rettigheder i Andelsboligbogen skal være slettet (sker for sælgers regning).
 4. Når aftalen er godkendt af bestyrelsen, og købesum m.v. er indbetalt til foreningen, afregnes købesummen til sælger sidste hverdag før overtagelsesdagen med fradrag af foreningens evt. tilgodehavender. Som sikkerhed for boligens vedligeholdelsesstand, forbedringer og eventuelt løsøre tilbageholdes et depositum på kr. 30.000.

Beløbet kan hæves, såfremt der under det indledende syn har vist sig forhold, der begrunder et større beløb.

 1. Udgift til lovbefalet energisyn afholdes af andelsboligforeningen.
 2. Når boligen er helt tømt og rengjort afholdes overdragelsessyn under ledelse af den boligsagkyndige, FK, med deltagelse af sælger, køber og 1-2 bestyrelsesmedlemmer.

Den boligsagkyndige vurderer og fastslår sammen med bestyrelsesmedlemmerne, om der er behov for eventuelle istandsættelser for sælgers regning eller evt. ved fradrag i salgsprisen jf. vedtægternes §15 stk. 5.

Ved overdragelsessynet udfyldes en tjekliste over gennemgangen af boligens enkelte rum. På listen anføres evt. synlige fejl og mangler, som konstateres ved synet, og hvorledes der skal ske afregning for de enkelte forhold. Listen underskrives efterfølgende af sælger, køber samt et medlem af bestyrelsen.

Køberen overtager herefter boligen ”som beset” og vil efterfølgende kun kunne gøre yderligere krav ved konstatering af skjulte fejl og mangler, der viser sig ved ibrugtagelse af boligen.

For det afsluttende syn beregner den boligsagkyndige sig et honorar på 1.750 kr., der betales af køberen, idet dette syn i det væsentlige er i køberens interesse.

 1. I henhold til boligforeningens vedtægter § 15 stk. 2 opkræves et gebyr på kr. 2.500, der betales af sælger. Gebyret tilfalder boligforeningen og fradrages ved udbetaling af det tilbageholdte depositum. Restbeløbet afregnes senest 3 uger efter overtagelsesdagen til sælger, med mindre konstaterede mangler eller andet efter bestyrelsens skøn begrunder fortsat tilbageholdelse.
 2. På overtagelsesdagen foretages aflæsning af el-, gas- og vandmåler.

  Af- og tilmelding af el, gas, vand og renovation foretages af hhv. sælger og køber.

 1. Efter at køberen har overtaget boligen, udfærdiges blanketten ” Transport af andelsbevis ved overdragelse”, der underskrives af den samlede bestyrelse.
theme by teslathemes

Denne side bruger cookies, ved at fortsætte på siden accepterer du vores cookie politik.