Hvad er en andelsbolig?

[slideshow_deploy id=’302′]

En andelsbolig er en del af en andelsboligforening, hvor man som andelshaver har brugsret til en bestemt andelsbolig. Man ejer dog ikke direkte sin bolig, det gør andelsboligforeningen, men som andelshaver erhverver man, ud over brugsretten, en andel i foreningens formue i forhold til sit indskud. Samtidig indgår man i et fællesskab, hvor man deles om nogle forpligtelser.

Som andelshaver betales et fast beløb til foreningen hver måned, den såkaldte boligydelse, der bl.a. går til:

  • Afdrag og renter på foreningens lån i kreditforeningen
  • Ejendomsskat (grundskyld)
  • Udvendig vedligeholdelse af bygninger
  • Vedligeholdelse af veje og grønne arealer
  • Belysning og vedligeholdelse af gadelamper
  • Bygningsforsikring
  • Hensættelse til fremtidige større vedligeholdelsesarbejder

Alle andelsboliger er underlagt en maksimalpris, der knytter sig til andelsværdien af den enkelte andelsbolig tillagt eventuelle forbedringer og særligt fast inventar.

Lovgivningen fastsætter tre forskellige metoder til opgørelse af ejendommens værdi:

  1. Ejendommens anskaffelsesværdi med tillæg af senere forbedringer
  2. Den kontante handelsværdi som udlejningsejendom (valuarvurdering)
  3. Den offentlige ejendomsværdi

Andelsværdien fastsættes på den årlige generalforsamling, og for andelsboligforeningen Rødbyhøjen har værdiansættelsen siden starten i 2005 været ejendommens anskaffelsesværdi. Ved prisberegning i forbindelse med salg, beregnes salgsprisen som den senest godkendte andelsværdi tillagt værdien af forbedringer og tilpasset inventar, idet der samtidigt foretages fradrag for slid og ælde efter et godkendt regelsæt.

Andelshavere betaler ikke ejendomsværdiskat. Dette hænger sammen med, at man som andelshaver ikke ejer boligen, men alene har brugsret til den. Der skal dog stadig betales grundskyld, også kaldet ejendomsskat. Grundskylden betales af andelsboligforeningen og er derfor indregnet i andelshavernes boligydelse (husleje).

Forskel på ejendomsværdiskat og Ejendomsskat

Ejendomsværdiskatten beregnes som en andel af den fastsatte ejendomsværdi, som den fremgår af den offentlige ejendomsvurdering. Ejendomsværdiskatten tilfalder staten.

Ejendomsskatten (grundskylden) er en skat på selve jorden. Grundskylden beregnes som en andel af ejendommens grundværdi, som den fremgår af den offentlige ejendomsvurdering. Ejendomsskatten tilfalder den kommune, hvor ejendommen ligger.

Forskel på ejerbolig, andelsbolig og lejebolig

Ejerbolig er en boligform, hvor ejeren disponerer over boligen og det tilhørende grundareal inden for visse lovgivningsmæssige rammer. Ejeren betaler både ejendomsværdiskat og ejendomsskat (grundskyld).

Andelsbolig er, som gennemgået ovenfor, en boligform, hvor andelshaveren har erhvervet en brugsret til en bestemt bolig i andelsboligforeningen, men andelshaveren ejer ikke boligen og kan ikke frit ændre på de ydre og indre forhold. Ved ethvert ønske om konstruktive ændringer skal der forud indhentes bestyrelsens tilladelse.

Den udvendige vedligeholdelse påhviler boligforeningen og den indvendige vedligeholdelse påhviler andelshaveren. Boligforeningen betaler ikke ejendomsværdiskat, men alene ejendomsskat (grundskyld).

Lejebolig er en boligform, hvor man har lejet boligen af en udlejer og derved erhvervet en brugsret til boligen. Ved indgåelse af et lejemål betales der typisk 3 måneders husleje som depositum forud. Dette depositum anvendes senere helt eller delvis til eventuel istandsættelse ved fraflytning. Lejere er beskyttet af lejeloven, og der betales hverken ejendomsværdiskat eller ejendomsskat.

theme by teslathemes

Denne side bruger cookies, ved at fortsætte på siden accepterer du vores cookie politik.